Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA (MT) – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti I–IV gimnazijos klasių mokinių atstovus mokyklos veiklos uždaviniams spręsti.  Pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas Mokinių tarybos posėdyje.

MT TIKSLAI

 • atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
 • formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 • sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 • etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  mokyklos  direktoriui,  pavaduotojui, mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 • organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti mokyklos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

Mokinių tarybos kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičienė.

Mokinių tarybos pirmininkas Jorė Bendinskaitė, II d

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Deimilė Kuzmauskaitė, II b

Mokinių tarybos sekretorė Rugilė Čiginskaitė, III a

Mokinių tarybos 2018–2019 mokslo metų nariai:

Eil. Nr. Pavardė Vardas Klasė
1 Bendinskaitė Jorė II d
2 Gražulevičiūtė Paulina II d
3 Inokaitytė Aurita IV b
4 Jazaviatitė Viktorija III d
5 Juodytė Rugilė III a
6 Keblikaitė Erika IV e
7 Kuzmauskaitė Deimilė II b
8 Matulevičius Narvydas IV a
9 Mitrulevičiūtė Gabrielė II c
10 Navickaitė Emilija II c
11 Čiginskaitė Rugilė III a
12 Rukšėnaitė Goda II b
13 Simkeviciute Ramona II b
14 Stanionytė Julija IV c
15 Treskovaitė Karina II c
16 Vasiliauskas Povilas IV d
17 Vaitkevičius Dovydas I a
18 Kazočiūnas Dominykas I a
19 Maslauskaitė Eglė I a
20 Savčiukas Andrius I a
21 Pigagaitė Eneida I f
22 Saulėnaitė Vakarė I a
23 Barysaitė Rimtautė I e
24 Golokvoščiūtė Justina I a
25 Paulauskaitė Kotryna I a
26 Kašelionytė Urtė I c
27 Zajančauskaitė Gaudrė I c
28 Sauliūtė Gabrielė III b
29 Svinkūnaitė Akvilė I a

MT VEIKLA

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių taryba (MT) yra visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti aktyvius I–IV gimnazijos klasių mokinius. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Apie Mokinių tarybos renginius skaitykite Mokinių tarybos Facebook puslapyje

MT FUNKCJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 • tvirtina mokinių savivaldos institucijų įstatus;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • inicijuoja ir organizuoja renginius.

Parašykite komentarą