Mokinių taryba

 

MOKINIŲ TARYBA (MT) – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti I–IV gimnazijos klasių mokinių atstovus mokyklos veiklos uždaviniams spręsti.  Pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas Mokinių tarybos posėdyje.

MT TIKSLAI

 • atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
 • formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 • sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 • etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  mokyklos  direktoriui,  pavaduotojui, mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 • organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti mokyklos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

Mokinių tarybos kuratorė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Neringa Babijonienė.

Mokinių tarybos pirmininkė Aurelija Kavaliauskaite, III e

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Gabrielė Pranckutė, II b

Mokinių tarybos 2016–2017 mokslo metų nariai:

 • Arina Krainevaitė, IIb
 • Goda Adomaitytė, IIb
 • Povilas Krikščiūnas, IIc
 • Povilas Vasiliauskas, IId
 • Miglė Urbanavičiūtė, IIc
 • Patricija Darevskytė, IId
 • Tomas Simanavičius, IVb
 • Narvydas Matulevičius, IIa
 • Emilija Kudzytė, IIa
 • Ieva Bendoravičiūtė, IIc
 • Sandra Ambraževičiūtė, IIIc
 • Žydrūnė Česonytė, Ia
 • Radvilė Janušauskaitė, IIIc
 • Erikas Jatkauskas, Ie
 • Aistė Rocevičiūtė, Ie
 • Laura Šilalytė, IIIg
 • Monika Šacikauskaitė, IIIe
 • Aurita Inokaitytė, IIb
 • Inga Juškevičiūtė, IIIe
 • Deivydas Pepalis, IIIf
 • Laura Liutkauskaitė, IIIg
 • Julija Stanionytė, IIc
 • Ugnius Pakruopis, IIe
 • Vaiva Urbonaitė, Ib
 • Erika Keblikaitė, IIe

MT VEIKLA

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių taryba (MT) yra visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti aktyvius I–IV gimnazijos klasių mokinius. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Apie Mokinių tarybos renginius skaitykite specialioje rubrikoje „Mokinių tarybos renginiai“

MT FUNKCJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 • tvirtina mokinių savivaldos institucijų įstatus;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • inicijuoja ir organizuoja renginius.

 

Parašykite komentarą