Profesijos patarėjas

karjera

Gimnazijoje dirba profesijos patarėja
Janina Matulevičienė

Darbo laikas:
Pirmadienis – 7.45–11.45
12.15–13.45
Antradienis  – 7.30–12.00
12.30–17.30
Penktadienis – 8.50–13.50

Karjeros paslaugų sistemos kūrimo grupė:

  1. Pirmininkė – Rita Beau, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  2. Janina Matulevičienė, profesijos patarėja;
  3. Gintarė Savukynaitė, socialinė pedagogė;
  4. Aistė Glinskienė, psichologė;
  5. Ramunė Petrosian, I klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  6. Laimutė  Gečaitė II klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  7. Erika Balynienė III klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  8. Asta Šulcienė, IV klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

Su profesijos patarėja galite susisiekti el. paštu janina.matuleviciene@gmail.com

Aktualijos

Gimnazija dalyvavo Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimo ir plėtros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 projekte pagal Lietuvos 2007–2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto – Mokymosi visą gyvenimą VP1-2.3.-ŠMM priemonę – Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimą ir plėtrą.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslai:
1. Padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes.
2. Sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Numatyta projekto veikla:
1. Seminarai ir mokymai savęs, profesijų ir darbo pasaulio, studijų galimybių pažinimo temomis.
2. Integruotos pamokos ir projektinių darbų rengimas.
3. Asmeninės ir grupinės konsultacijos.
4. Vizitai į įmones, susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis (pasitelkiant mokinių tėvų pagalbą).

Apie karjeros ugdymo renginius skaitykite specialiame skyrelyje

Naudingos nuorodos: