Vaikų globos namų auklėtiniams – šypsenos, gerumas ir dovanos

Gruo­džio 13 die­ną  į Aly­taus vals­ty­bi­nius vai­kų glo­bos na­mus, į „Bo­ru­žiu­kų“ ir „Ka­čiu­kų“ gru­pes, norėdami pasidalyti šyp­se­no­mis, mei­le ir do­va­no­mis, su­gu­žė­jo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos 7 ir 8 kla­sių  mo­ki­niai su sa­vo auk­lė­to­jo­mis El­vy­ra Ja­ku­čio­ny­te, Eri­ka Ka­vo­ly­nai­te ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­re, ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja, 8b  kla­sės auk­lė­to­ja Ri­ma Ge­ce­vi­čie­ne.

Vai­kai mus pa­si­ti­ko pa­si­ro­dy­mu „Ka­lė­dų ste­buk­lo lau­kiant“.  Jie šo­ko, dai­na­vo, de­kla­ma­vo ei­lė­raš­čius, ro­dė pir­muo­sius sa­vo skai­ty­mo įgū­džius sve­čiams, ku­rie dai­na­vo ir šo­ko kar­tu su jais. Ren­gi­niui įsi­bė­gė­jus ma­žie­ji su­lau­kė Ka­lė­dų Se­ne­lio, ne­ši­no do­va­no­mis.

Gim­na­zis­tai Glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams pa­do­va­no­jo 30 do­va­nė­lių, ku­rių kiek­vie­no­je  bu­vo po spal­vi­ni­mo kny­ge­lę, spal­vi­ni­mo pieš­tu­kų rin­ki­nį ir minkš­tą žais­liu­ką. Kiek­vie­nam vai­kui įtei­kė po savadarbį Ka­lė­dų at­vi­ru­ką su be­si­šyp­san­čiu vei­de­liu vi­du­je. Šią idė­ją su­gal­vo­jo gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja Snie­guo­lė Va­len­tu­ko­nie­nė, aš­tun­to­kės Bri­gi­tos Šmui­ly­tės se­ne­lė nu­mez­gė vai­ku­čiams 15 po­rų šil­tų vil­no­nių ko­ji­ny­čių, kad ma­žų­jų ko­jy­tėms vi­sa­da bū­tų šil­ta.

Gim­na­zi­jos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jos, pri­si­dė­da­mi prie pa­ra­mos pro­jek­to „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­ja“, šią ini­cia­ty­vą vyk­do jau šeš­tus me­tus, ir dar tik­rai ne­ke­ti­na su­sto­ti. Pa­va­sa­rį gim­na­zis­tai yra pa­ren­gę vai­ku­čiams ne­mo­ka­mą ke­lio­nę į Drus­ki­nin­kų van­dens par­ką.

Ger­da Juo­za­pa­vi­čiū­tė ir Ka­ro­li­na Mi­liaus­kai­tė

Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos IIcg kla­sės mo­ki­nės

Faus­to Au­gus­ti­no nuotr.

Parašykite komentarą