Projektas Nr. ENI-LLB-3-427

„SOCIALINIŲ INICIATYVŲ LIETUVOJE IR BALTARUSIJOJE STIPRINIMAS, UGDANT VAIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIUS“

NR. ENI-LLB-3-427

Projektas Nr. ENI-LLB-3-427 „Socialinių iniciatyvų Lietuvoje ir Baltarusijoje stiprinimas, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius“ įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų kartu įgyvendinant bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014–2020 m. laikotarpiu.

Prioritetas

Gerinti socialinį ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms.

Pagrindinis paramos gavėjas – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (Alytaus apskritis)

Paramos gavėjai – Gardino 2-oji gimnazija (Gardino sritis) ir Gardino Lenino rajono administracijos Švietimo, sporto ir turizmo departamentas (Gardino sritis)

Projekto turinys

Šiuolaikiniame ugdymo procese ypatingas dėmesys skiriamas neformaliajam vaikų švietimui. Neformalusis vaikų švietimas tampa neatsiejama ugdymo dalimi, orientuota į kompetencijų ugdymą  ir asmenybės formavimą. Ši švietimo sritis sukuria alternatyvią mokymosi erdvę, suteikia prasmingų laisvalaikio praleidimo  galimybių ir daro teigiamą įtaką sprendžiant vaikų užimtumo problemas. Bendrojo ugdymo programų turinys sudaro mokiniams galimybes pasirinkti aktualius dalykus ar modulius, o saviraiškai skirtos neformaliojo švietimo programos (pavyzdžiui, apie laiko planavimą, kūrybinių gebėjimų ugdymą, bendradarbiavimą, problemų sprendimą…) turi padėti pasiekti ugdymosi tikslus, geresnius ugdymosi rezultatus. Tačiau asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymui mokyklose skiriama per mažai dėmesio. Atlikti tyrimai rodo, kad mokyklos nesugeba patenkinti mokinių socializacijos ir užimtumo poreikių, mokyklų socialinė tarnyba tik testuoja ir vykdo apklausas apie situaciją šioje srityje.

Bendras projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikams bendradarbiaujant tarptautiniu mastu ir mokant vaikus gyvenimo įgūdžių.

Siekdama tikslo, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija bendradarbiaus su 2-ąja Gardino gimnazija, kadangi abiejų šalių švietimo sistemos gana panašios ir abi turi nedaug neformaliojo švietimo galimybių.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • bendros gyvenimo įgūdžių mokymo programos sukūrimas;
  • išteklių centrų gyvenimo įgūdžių ugdymui sukūrimas;
  • alternatyvių ugdymo erdvių, skirtų įvairiems renginiams rengti ir didesniam vaikų skaičiui įtraukti į neformaliojo švietimo procesą, sukūrimas.

Projekto tikslinės grupės nuolat tobulins, gilins ir gausins savo žinias apie gyvenimo įgūdžius. Atnaujinta infrastruktūra sudarys galimybę vaikams aktyviau dalyvauti socialinėse iniciatyvose, suteiks galimybių išplėsti ir pagilinti ugdymo programą, patenkins skirtingų moksleivių, ypač pažeidžiamų grupių (kai vaikas yra iš daugiavaikės šeimos, auga nepilnoje, socialinės rizikos šeimoje ir pan.), poreikius ir gebėjimus. Be to, neformaliojo švietimo srityje bus užmegzti  dar glaudesni partnerių (šiuo atveju abiejų mokyklų) santykiai.

Bendras projekto biudžetas – 784 778,00 Eur

ES finansuojama dalis (90 proc.) – 706 300,20 Eur, nuosavas įnašas – 78 477,00 Eur

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai tenkanti bendrojo projekto biudžeto dalis – 510 068,85 Eur, nuosavas įnašas – 51 006,85 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn. (2020-09-01–2022-08-31)

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos svetainė: www.eni-cbc.eu/llb

Oficiali ES svetainė: www.europa.eu   

Kontaktai: https://vanagogimnazija.lt/    https://gymn2grodno.schools.by/    https://lenroo.grodno.by/ 

Už puslapio turinį atsako tik Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.