Taip palydėjome savo Vanagą

Simboliška, jog minint Mokytojų dieną į amžiną poilsio vietą Antakalnio kapinėse Vilniuje, Prezidentų panteone, palydėjome Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą.

Penktadienį 10.00 val., kai tautos didvyrio palaikai buvo pašarvoti senojo Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje, mūsų gimnazijoje tylos minute buvo pagerbtas buvusio Alytaus mokytojų seminarijos pedagogo (1942-1945 m.) atminimas, padėta gėlių prie vado biusto muziejuje bei paminklinės lentos ant buvusios mokytojų seminarijos pastato. Pamokos pradžioje su mokiniais buvo kalbama apie A.Ramanausko-Vanago gyvenimą,apie tai, kaip po ilgų nežinios metų surasti jo palaikai, kai dar 1957 m. lapkričio 29 d. po ištisus metus trukusių kagėbistų kankinimų buvo sušaudytas.

Tą dieną gimnazijos muziejuje I klasių mokiniams vyko pamokos, skirtos Žmogui, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla. Jaunosioms gidėms Justinai Kubričenkaitei ir Žiedūnei Matulevičiūtei iš III f klasės buvo savotiškas krikštas – jos pirmą kartą supažindino su Lietuvos didžiavyrio biografija, asmenybe.

Iš muziejaus vitrinos paėmus kuklų rašomąja mašinėle atspausdintą Dzūkijos partizanų dainynėlį, nuskambėjo dainos posmas:

Vėl tas rudenėlis ir tos pilkos dienos,
Mažas piemenėlis rageliu skardens.
Aš nuskinsiu žiedą, puikų astros žiedą,
Paskutinį žiedą drumzlino rudens…

Po šio lyrinio inkliuzo buvo apžiūrėta muziejaus stendų medžiaga, susijusi su partizanų vado gyvenimu, jo kova už Lietuvos laisvę.

Saulėtą šeštadienį būrelis gimnazijos ateitininkų  ir jų vadovė tikybos mokytoja Irena  Motuzienė, įvairių klasių mokinių grupė su lietuvių kalbos mokytoja Egle  Barysiene ir etikos mokytoja Meile Platūkiene, vadovaujant direktoriaus pavaduotojui Aleksandrui  Kirilovui, dalyvavome iškilmingoje valstybinių laidotuvių ceremonijoje Vilniuje. Visiems ilgam įsimins  atsisveikinimas su Lietuvos patrioto palaikais Šv. Jonų bažnyčioje, šv. Mišios Arkikatedroje, gedulinga procesija į Antakalnio kapines, kur pagaliau atgulė kovotojas už Lietuvos Nepriklausomybę A. Ramanauskas-Vanagas. Įsimins ir tai, kaip išdidžiai nešėme savo gimnazijos vėliavą, suvokdami, kad dalyvaujame labai svarbiame istoriniame įvykyje.

Neformaliojo ugdymo mokytojas Vytautas Bigaila, atsakingas už gimnazijos muziejaus veiklą