Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA (MT) – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti I–IV gimnazijos klasių mokinių atstovus mokyklos veiklos uždaviniams spręsti.  Pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas Mokinių tarybos posėdyje.

MT TIKSLAI

 • atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
 • formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 • sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 • etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  mokyklos  direktoriui,  pavaduotojui, mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 • organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti mokyklos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

Mokinių tarybos kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viltautė Jasiūnienė

Mokinių tarybos pirmininkas Darija Šaranina, III e

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas Neda Baranauskaitė, III d

Mokinių tarybos sekretorė Emilija Baliukonytė, III c

Narių sąrašas:

 • Darija Šaranina, III e,
 • Neda Baranauskaitė, III d
 • Dovydas Vaitkevičius, IV a
 • Emilija Baliukonytė, III c
 • Aurėja Goštautaitė, III e
 • Andrius Savčiukas, IV a
 • Akvilė Boguckaitė, III e
 • Aistė Pilkonytė, IV b
 • Aurimas Motiejūnas, IV d
 • Aidija Rubliauskaitė, II f
 • Agnė Petraškaitė, II c
 • Benita Eimutytė, I e
 • Enrika Azaravičiūtė, II f
 • Evelina Aleksandravičiūtė, I e
 • Gaudrė Zajančkauskaitė, IV c
 • Gustė Sudvajūtė, III e
 • Greta Jurčiukonytė, IV b
 • Gustas Nikulinas, II b
 • Gabija Saldukaitė, II c
 • Ieva Ančiukaitytė, IV b
 • Jonas Žilinskas, III a
 • Justina Janušonytė, III e
 • Kamilė Girdvainytė, IV d
 • Kamilė Zenkevičiūtė, II a
 • Luka Mizaraitė, I a
 • Mykolas Sieniukevičius, III a
 • Matas Januša, II b
 • Martynas Astikas, II f
 • Rugilė Grybauskaitė, III e
 • Saulė Kazlauskaitė, II f
 • Ugnė Juonytė III a
 • Viltė Tumosaitė, I d

MT VEIKLA

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių taryba (MT) yra visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti aktyvius I–IV gimnazijos klasių mokinius. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Apie Mokinių tarybos renginius skaitykite Mokinių tarybos Facebook puslapyje

MT FUNKCJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 • tvirtina mokinių savivaldos institucijų įstatus;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • inicijuoja ir organizuoja renginius.

Parašykite komentarą