Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA (MT) – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti I–IV gimnazijos klasių mokinių atstovus mokyklos veiklos uždaviniams spręsti.  Pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas Mokinių tarybos posėdyje.

MT TIKSLAI

 • atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
 • formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 • sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 • etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  mokyklos  direktoriui,  pavaduotojui, mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 • organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti mokyklos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

Mokinių tarybos kuratorius mokytojas Antanas Kalinauskas

Mokinių tarybos pirmininkė Gerda Brazaitė, II a

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja ir sekretorė Luka Mizaraitė, II a

Narių sąrašas:

 • Danilė Abromavičiūtė, I c
 • Nojus Baliūnas, I c
 • Vanesa Ribinskaitė, I c
 • Ugnius Juodis, I d
 • Ūla Reklaitytė, I e
 • Kamilė Dvilinskaitė, II a
 • Arnas Petrauskas, II a
 • Gabrielė Karvelytė, II b
 • Evelina Aleksandravičiūtė, II e
 • Ugnius Bartkevičius, II e
 • Benita Eimutytė, II e
 • Novilė Rasimavičiūtė, II e
 • Kamilė Zenkevičiūtė, III a
 • Viltė Maselskaitė, III a
 • Matas Januša, III b
 • Gustas Nikulinas, III b
 • Gabija Saldukaitė, III c
 • Enrika Azaravičiūtė, III f
 • Jonas Žilinskas, IV a
 • Emilija Baliukonytė, IV c
 • Neda Baranauskaitė, IV d
 • Liepa Keldušytė, IV d
 • Akvilė Boguckaitė, IV e
 • Aurėja Goštautaitė, IV e
 • Rugilė Grybauskaitė, IV e
 • Justina Janušonytė, IV e
 • Gustė Sudvajūtė, IV e
 • Darija Šaranina, IV e
 • Miglė Skerniškytė, IV f

MT VEIKLA

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių taryba (MT) yra visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti aktyvius I–IV gimnazijos klasių mokinius. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Apie Mokinių tarybos renginius skaitykite Mokinių tarybos feisbuke

MT FUNKCJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 • tvirtina mokinių savivaldos institucijų įstatus;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • inicijuoja ir organizuoja renginius.