Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA (MT) – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti I–IV gimnazijos klasių mokinių atstovus mokyklos veiklos uždaviniams spręsti.  Pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas Mokinių tarybos posėdyje.

MT TIKSLAI

 • atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
 • formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 • sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 • etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  mokyklos  direktoriui,  pavaduotojui, mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 • organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti mokyklos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

Mokinių tarybos kuratorius Antanas Kalinauskas, fizikos vyresnysis mokytojas

Mokinių tarybos pirmininkas Jorė Bendinskaitė, III d

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Goda Rukšėnaitė, III b

Mokinių tarybos sekretorė Gabrielė Sauliūtė, IV b

Narių sąrašas:

 • Jorė Bendinskaitė, III d
 • Deimilė Kuzmauskautė, III b
 • Goda Rukšėnaitė, III b
 • Dovydas Vaitkevičius, II a
 • Aurėja Goštautaitė, I e
 • Karina Treskovaitė, III c
 • Andrius Savčiukas, II a
 • Rimtautė Barysaitė, II e
 • Justina Golokvoščiūtė, II a
 • Kotryna Paulauskaitė, II a
 • Aistė Varanavičiūtė, I e
 • Gaudrė Zajančkauskaitė, II c
 • Gabrielė Sauliūtė, IV b
 • Žymantė Bernatavičiūtė, III d
 • Gabija Zubravičiūtė, II a
 • Gustas Daugirda, III c
 • Greta Jurčiukonytė, II b
 • Auksė Garnytė, I c
 • Simona Jančiauskaitė, III d
 • Jonas Žilinskas, I a
 • Justina Janušonytė, I e
 • Darija Šaranina, I e
 • Akvilė Boguckaitė, I e
 • Neda Baranauskaitė, I d
 • Gustė Sudvajūtė, I e
 • Aistė Pilkonytė, II b
 • Barbora Ivoninaitė, II a
 • Emilija Baliukonytė, I c
 • Gytis Šimanskis, II a
 • Ieva Ančiukaitytė, II b
 • Ieva Matulevičiūtė, I b
 • Kamilė Girdvainytė, II d
 • Mykolas Sieniukevičius, I a

MT VEIKLA

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių taryba (MT) yra visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti aktyvius I–IV gimnazijos klasių mokinius. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Apie Mokinių tarybos renginius skaitykite Mokinių tarybos Facebook puslapyje

MT FUNKCJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 • tvirtina mokinių savivaldos institucijų įstatus;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • inicijuoja ir organizuoja renginius.

Parašykite komentarą