Socialinis pedogogas

Gintarė Savukynaitė, socialinė pedagogė metodininkė

I aukštas 118 kabinetas

Darbo laikas:
Pirmadienis 7.30–16.00
Antradienis 8.00–16.00
Trečiadienis 7.30–16.00
Ketvirtadienis 8.00–14.30
Penktadienis 7.30–14.30
Pietų pertrauka 12.30–13.00

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinė pedagogė:

 individualiai dirba su asmeniu – mokiniu, jo tėvais ar teisėtais atstovais, mokytojais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais;
• vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, jų šeimomis, sprendžiant problemas, lankosi namuose;
• dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais, ar teisėtais mokinio atstovais, sprendžiant bendruomenės socialines pedagogines problemas;
• inicijuoja, organizuoja įgyjant ir kuriant socialinių projektų kūrimą ir įgyvendinimą;
• palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai;
• vertina mokinio socialinius poreikius bei teikia siūlymus gimnazijos administracijai, mokytojams;
• planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą;
• atstovauja vaiko teisėms gimnazijoje ir už jos ribų;
• tvarko nemokamo mokinių maitinimo dokumentus ir pavėžėjimą.

Pareigybės aprašymas