Iš Zenono Gramacko atsiminimų

Gimnazijos 100-metį pasitinkant…

2019 metų sausio 10 dieną Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje pakalbinome buvusį šios mokyklos mokinį Zenoną Gramacką, pradėjusį  čia mokytis nuo 1954m. ir baigusį 1965m. Garbingą Alytaus krašto sporto bendruomenės narį gimnazijos muziejuje, kuriame nemažai eksponatų yra iš p. Zenono asmeninės kolekcijos, pasitiko lietuvių kalbos mokytojas ir memuaristų būrelio vadovas Vytautas Bigaila.

Takai takeliai mokyklon… su muzika

Svečias prisimena, kaip su draugais nuo penktos klasės įkurta „Jazz- banda” vadinama grupė, kurios veikla pradėta šioje gimnazijoje. Šios grupės vienas iš pirmųjų vadovų buvo mokytojas Vincas Vinikaitis. Vėliau mokykloje buvo nupirkti dūdų orkestro instrumentai, su kuriais buvo įkurta nauja dūdų orkestro grupė, vadovaujama mokytojo Juozo Karpavičiaus. Bėgant laikui muzikantai patobulėjo, atsirado grojančių klarnetu, mušamaisiais, akordeonu bei pianinu. Tuomet buvo įkurtas ansamblis, kurį sudarė Samuelis Tacas (gyvena JAV), Zenonas Gramackas, Algimantas Jasionis (a.a.), Algirdas Kunčinas (žinomas Lietuvos politikas, buvęs Seimo narys), Vincas Žarnauskas (a.a.), Nikolajus Ščetilnikovas, Vytautas Kaupinis (a.a.).

Grojat ar mokotės?..

Vasarą, baigus 10 klasę, grupė  „Jazz- banda” pradėjo savo pasirodymus miesto parke, šitaip pradėdami uždarbiauti. Tačiau švietimo sistemos tvarka ir mokykla prieštaravo pasirodymams nuo 21 valandos. Grupei „Jazz -banda” buvo iškeltas klausimas: ar grojat, ar mokotės? Grupės nariai privalėjo pasirinkti, ar groti ir eiti mokytis į vakarinę mokyklą, ar toliau mokytis šioje gimnazijoje, bet nebegroti. Ties šiuo barjeru grupės nariams teko išsiskirti. Zenonas Gramackas ir Samuelis Tacas pasirinko muziką ir vakarinę mokyklą, kurią sėkmingai baigė. O Algimantas Jasionis ir Algirdas Kunčinas pasiliko gimnazijoje.

Klasės draugai susitinka

Zenonas Gramackas pasakodamas apie šiltus klasės draugų santykius paminėjo, jog iki šiol kas 5-erius metus klasės draugai susitinka. Klasės susitikimuose anksčiau būtinai pasikviesdavo ir buvusius  mokyklos mokytojus bei  auklėtoją. Susitikimuose kiekvienas trumpai papasakodavo apie tai, ką nuveikė per kelerius metus, kuo dabar užsiima…

Beje, mūsų abiturientų tąsyk buvo apie 50. Atsirado iš pedagoginio būrelio tokių pranašių, kurios dievažijosi, jog aukštojo mokslo iš mūsų gretų tesugebės  siekti  1-2 jaunuoliai(-ės). Bet atsitiko  visiškai  priešingai – iš mūsiškių  aukštąsias mokyklas baigė  50 %.

Mokytojų išdaigos…

…Juokais prisiminė, kaip sykį klasės berniukai išsirikiavę norėjo vieną pedagogę (pavardė žinoma) pasveikinti  Kovo 8-osios proga įteikdami tulpių puokštę.

 -Aš ne ožka, žolių neėdu!.. – suglamžiusi puokštę išmetė pro klasės langą.

Dar  vienas  epizodas

Mokytoja sako auklėtiniams:

-Skauda galvą, skaitykite naujos pamokos medžiagą savarankiškai.

Tuo tarpu pedagogė atsidarė klasėje langą, atsistojo prie jo ir užsirūkė.

Memuaristų būrelio narė 
Adrija Mickutė, III b kl. mokinė