Nesvarbu, kada gimstame, – laisvės troškimas tas pats

„Aš buvau labai mažas, kai mano tėvas išėjo į partizanus…“, – taip istorinę atmintį liudija partizanų vaikai.

„Aš buvau labai mažas, bet prisimenu, kaip per Kovo 11-osios šventę su tėvais ėjome švęsti Lietuvos laisvės, kaip visame mieste, visose gatvėse, visų rankose plevėsavo trispalvės…“, – taip savo patirtį reiškia laisvos Lietuvos vaikai.

Nesvarbu, kokiu istoriniu laikotarpiu gimsta žmogus. Jis visada trokšta laisvės. Laisvės kurti savo ir savo tautos ateitį. Tik istorinės aplinkybės nulemia, ar žmogui tenka išsikovoti laisvę, ar prasmingai naudotis prigimtinai suteiktos laisvės vaisiais ir ją išsaugoti. Nugalėti laiką, negandas, priespaudą ir represijas geba ne visi – tik labai tvirtos valios ir tikėjimo asmenybės, kurioms tėvynės laisvė yra aukščiausias siekis, užgožiantis net asmeninę laimę. Toks buvo mūsų gimnazijai garbingą vardą atnešęs Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, tikėjęs savo ir savo bendraminčių aukos prasme. Tokie buvo ir Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarai, savo tvirta laisvės vizija įkvėpę Lietuvos žmones susivienyti ir padovanoti laisvą Lietuvą savo vaikams.

Kovo 6-oji jau nuo 1994-ųjų yra reikšmingiausia data mūsų gimnazijai. Tai diena, kai gimnazijos bendruomenė pagerbia Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą. Į iškilmingą renginį pasveikinti gimnazijos bendruomenės, kur kažkada skambėjo mokytojo Adolfo Ramanausko balsas ir dabar puoselėjamos gilios patriotizmo ir pilietiškumo tradicijos, susirinko daug garbingų svečių: Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis, vicemerė Jurgita Šukevičienė ir kiti Alytaus savivaldybės atstovai, Lietuvos partizanai Juozas Jakavonis-Tigras, Justinas Padegimas-Upelis, Algirdas Jonas Rauličkis-Apuokas ir partizanų ryšininkas Jonas Arbačiauskas, Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė su vyru Norbertu, Partizanų Kazimiero Pyplio-Mažylio ir Vytauto Nanartonio-Nainio artimieji, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Danutė Tarasevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo narių atstovai, Lietuvos kariuomenės struktūrinių padalinių vadai, Lietuvos kariuomenės karininkai ir Lietuvos šaulių sąjungos atstovai: pulkininkas leitenantas Darius Meilūnas, pulkininkas leitenantas Arnas Mikaila, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, majoras Mindaugas Tamošaitis, atsargos kapitonas Skirmantas Valatkevičius, Lietuvos sporto draugijos ,,Žalgiris“ prezidentas Bronislovas Algis Vasiliauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai, sportinių patriotinių renginių iniciatoriai, švietimo įstaigų vadovai.

Garbius svečius ir visą gimnazijos bendruomenę sveikino Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas teigdamas, kad mūsų gimnazija jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus didžiuojasi šiuo vardu, ir pakvietė kartu patirti daug gražių ir prasmingų akimirkų. Sveikindamas renginio dalyvius Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis renginį pavadino labai reikalinga istorijos pamoka, nes ji yra apie žmones, dėl kurių patriotinės veiklos mes dabar kalbame lietuviškai, galime išsakyti savo nuomonę. Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė dalijosi prisiminimais, kad jos tėvams Alytaus miestas buvo ypač svarbus, nes jie šį miestą mylėjo, čia priėmė pagrindinį savo gyvenimo sprendimą – kurti Lietuvos laisvę. A. Ramanauskaitė-Skokauskienė sakė, kad jai svarbu tėvo gimtadienį paminėti Alytuje, kurio bendruomenė puoselėja patriotiškumą, istorinę atmintį kaip vertybinį pamatą ateities kartoms. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Arnas Mikaila sakė, kad šis renginys kariams savanoriams yra labai svarbus, nes jie yra tradicijų, susiformavusių Lietuvos laisvės kovų laikotarpiu, tęsėjai, o Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas – tvirtos valios, nepalaužiamos dvasios pavyzdys. Lietuvos KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės viršila Darius Šulskis pasveikino gimnazijos bendruomenę atlikdamas Gyčio Paškevičiaus dainą „Mano kraštas“. Jam pritarė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė  Jureta Šametienė su savo mokiniais.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje yra įsteigtas Vyčio ženkliukas, kuriuo apdovanojama už Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago, Lietuvos partizanų ir kitų Laisvės kovų dalyvių istorinės atminties išsaugojimą ir puoselėjimą, sėkmingą jaunosios kartos tautinį, patriotinį ir pilietinį ugdymą. Šia iškilminga proga gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas įteikė Vyčio ženkliuką ir padėkas Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariui, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkui Povilui Labukui, Lietuvos partizanui Justinui Padegimui-Upeliui, Lietuvos partizanui Algirdui Jonui Rauličkiui-Apuokui, Lietuvos partizanui Vytautui Žilioniui-Lineliui skirtą Vyčio ženkliuką ir padėką pakvietė atsiimti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus filialo valdybos pirmininkę Stasę Tamašauskienę.

Renginio vedėjai Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos abiturientė Ieva Barysaitė ir pirmos klasės mokinys Justinas Gudauskas renginio dalyvius pakvietė pasiklausyti mūsų gimnazijos mokinių poetinės-muzikinės kompozicijos ,,Vanago skrydis per Lietuvą“ (renginio kuratorė – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė, scenarijaus autorės ir režisierės – lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Aldona Butrimanskienė ir Eglė Barysienė, muzikinės dalies kūrėja – muzikos mokytoja metodininkė Jureta Šamtienė).

Skaidrūs smuiko garsai pakylėja į moderniai pasakojamą Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo istoriją, pinamą iš prasmingų eilėraščių, atsiminimuose užfiksuotų paties Vanago žodžių, jautrių dainų, grakščių šokių, iliustruojančių  partizanų, Lietuvos laisvės kovotojų  dalią, vaizdinių pateikčių, primenančių vietas, susijusias su prasmingu, nors ir tragišku Vanago patriotiniu keliu.

Renginio vedėjai pasakoja, kad Adolfo Ramanausko, gimusio 1918 metų kovo 6 dieną Niu Briteno mieste (JAV), vertybines nuostatas formavo dori, darbštūs, dvasingi žmonės – jo tėvai, kurie iš emigracijos grįžo į Lietuvą ir įsikūrė Rudaminos valsčiuje, Bielėnų kaime. Vokiečių okupacijos metais Adolfas Ramanauskas pradėjo dirbti Alytaus mokytojų seminarijoje. Užgriuvus antrajai sovietų okupacijai Adolfas Ramanauskas 1945 metų balandį pasirenka rezistento dalią. Šiuos faktus skaitovai liudija paties mokytojo Adolfo Ramanausko žodžiais: „Pasirinkta mokytojo profesija buvau ypač patenkintas, todėl prieš pasitraukdamas iš legalaus gyvenimo užėjau dar į savo auklėjamąją klasę… Vien tik mokytojas gali suprasti, kiek daug tada išgyvenau… Juk aš turėjau palikti savo mėgstamą darbą, palikti tuos, kuriais rūpinausi, auklėjau, palikti kolegas, kurie buvo tikri lietuviai. Turėjau palikti savo profesiją, kuri, tikėjausi, bus mano iki mirties, ir dar daug ką brangaus… Pagaliau visi, pamoję laimingo kelio, mus išlydėjo iš seminarijos. Mes sėdome ant dviračių ir pasileidome gatve. Dar ilgokai kažkas spaudė gerklę ir, reikia prisipažinti, akys sudrėko… Bet nebuvo kada ilgiau jausmams reikštis. Nuo šios valandos prasidėjo tikras partizano gyvenimas.“

Šiuos partizanu Vanagu tapusio Adolfo Ramanausko žodžius tarsi atkartoja mūsų gimnazijos mokinių atliekama Alberto Antanavičiaus daina „Pokario miestelių gimnazistai“ ir inscenizacija, jauniesiems žiūrovams atskleidžianti, kad ir anuomet jauni žmonės mylėjo, džiaugėsi bendraamžių dėmesiu, o partizaninių kovų laikus menantiems žiūrovams kelianti prisiminimus, kad tyri jausmai skleidėsi kovos, netikrumo, baimės, bet ir didelio ryžto fone. Graudžiu valso ritmu skambantys žodžiai „Vyrai tarsi kovai/ Kartais skrenda, kartais ne./ Vyrai su šautuvais/ Krenta už mane.“ (Alberto Antanavičiaus daina „Ant Merkinės kalvų“) liudija vieną Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo ir kovos tarpsnių – Merkinės mūšį.

1948 metais Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo išrinktas Pietų Lietuvos partizanų vadu. 1949 m. vasario mėn. Minaičių bunkeryje aštuoni partizanų vadai pasirašė Vasario 16 Deklaraciją. Renginio vedėjai iškilmingai perskaito Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos, atstovaujančios visas Lietuvos teritorijoje esančias vieningos vadovybės vadovaujamas karines visuomenines grupuotes, kiekvienam patriotiškai nusiteikusiam lietuviui svarbius Deklaracijos punktus, pabrėžiančius, kad Lietuva yra demokratinė respublika ir suvereni valdžia priklauso Lietuvos tautai. Dramatišką įspūdį sustiprina gimnazistų atliekama lietuvių mitologijos įvaizdžiais istorinę atmintį išreiškiančios muzikos grupės „Skylė“ daina „Aštuoni karžygiai“, pačių autorių skirta apdainuoti partizanų vadų žygių prasmę.

Graudžiai kraujo tvinksniais atsikartojanti kita grupės „Skylė“ daina „Kas gi paukštį nupraus?“ ir pačių mūsų gimnazistų kurtas lyrinis šokis iliustruoja tragišką partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo momentą – jis ir jo žmona Birutė buvo išduoti ir suimti Kaune. Gyva istorija pasakoja, kad Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo žiauriai kankintas, nužudytas ir slapta užkastas Vilniuje „Našlaičių kapinėse“. Skaitovai eilėmis klausia, iš kur mes einame, kas mes esame, kur mes einame? Atsakymo kaip ilgai laukto katarsio sulaukiame stebėdami vaizdines pateiktis apie rastą Adolfo Ramanausko-Vanago kapą, iškilmingo palaikų laidojimo Antakalnio kapinėse momentus. Dainos „Broliai aitvarai“ (grupės „Skylė“) žodžiai „Nieks nemiršta, kas bučiuoja žvaigždes /…/ Žengia broliai aitvarai, nugalėję mirtį/…/ Nors ir kūnas išraižytas randais,/Nieks nežūna, gimę būt…“ įprasmina suvokimą, kad didingi žygiai, įkvepiantys darbai iškelia žmogų virš realybės ir įamžina jo atminimą ateities kartoms.

Todėl šiandien jaunieji renginio vedėjai, atstovaujantys Lietuvos ateities kūrėjams, gavusiems laisvę kaip brangią, protėvių krauju ir kančiomis sukurtą dovaną, mums sako: „Kiekvienas mes praeityje ieškom sau pavyzdžio, kurio tiesą mėginame patvirtinti ir įrodyti savimi, savo darbu. Nesvarbu, kada gimstame. Svarbi yra idėja, kuri mus veda ir šaukia,  leidžia įprasminti ateitį. Generolo Adolfo Ramanausko-Vanago kova ir auka, kuri pareikalavo visko: šeimos laimės, džiaugsmo matyti augančią dukterį ir net gyvybės, buvo prasminga. Šiemet ypač tai jaučiame, nes kovo 11-ąją švęsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį. Dieną, kuri atvėrė Lietuvos visuomenei unikalias galimybes.“

Po jautrios poetinės kompozicijos mūsų gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas pakvietė renginio dalyvius į gimnazijos sporto salę, kur yra įrengti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos asociacijos ,,Sportas visiems“, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Lietuvos šaulių sąjungos logotipai. Iškilmingai išsirikiavusius jaunuosius Alytaus miesto šaulius ir visus susirinkusius pasveikino Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Danutė Tarasevičienė, Lietuvos sporto draugijos ,,Žalgiris“ ir Lietuvos asociacijos ,,Sportas visiems“ prezidentas Bronislovas Algis Vasiliauskas, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Arnas Mikaila, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų logotipo kūrėjas Romualdas Karpavičius, Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas atsargos kapitonas Skirmantas Valatkevičius. Kalbėtojai džiaugėsi, kad garbingą partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago vardą garsinanti gimnazija pasipuošė šiais logotipais, kurie kaip simboliai skleidžia žinią apie patriotišką, žingeidžią, sportišką ir aktyvią jaunąją kartą, kuri atsakingai puoselės ir saugos jiems tėvų ir protėvių padovanotą laisvę.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė