Ugdydami jaunąją kartą pedagogai ugdosi profesines kompetencijas: patirties apie Erasmus+ projektus sklaida gimnazijoje

Mūsų gimnazijos misija – ugdyti kūrybingą, atsakingą ir atvirą asmenybę, sugebančią kritiškai mąstyti ir formuoti savo gyvenimą nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Todėl ir gimnazijos pedagogams itin aktualus nuolatinis profesijai būtinų kompetencijų tobulinimas. Įgyvendindami šį siekį gimnazijos pedagogai ne tik dalyvauja šalies ar tarptautiniu mastu organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, bet ir patys, kurdami mokymo(si) programas,  juos organizuoja. Kadangi vienas iš vertybinių prioritetų yra bendradarbiavimas, mokytojai ir kiti ugdymo specialistai apie savo metodinę veiklą, įgytas patirtis skleidžia žinią gimnazijos bendruomenei dalindamiesi gerąja patirtimi.

Taigi lapkričio 4 dieną pedagogams gerąją patirtį skleidė aktyviai Erasmus+ projektus įgyvendinanti anglų kalbos mokytoja ekspertė Jovita Žilinskienė. Ji apžvelgė praėjusiais metais ir mūsų gimnazijoje, ir šalių-partnerių ugdymo įstaigose įvykusius gimnazistų ugdymui skirtus mobilumus („Silent Scream“ ir „Media Smart Citizens of Future“), bet didžiausią dėmesį skyrė bendradarbiavimo partnerystės projekto „Multimodal Mindset“ pristatymui. Projekto bendraautorė J. Žilinskienė papasakojo apie jo tikslus (supažindinti mokytojus su naujoviškomis pedagoginėmis priemonėmis, didinti informuotumą apie multimodalinį raštingumą klasėje, mokyti mokinius daugiarūšio raštingumo įgūdžių su novatoriškiausiomis priemonėmis ir metodais, padėti mokiniams kritiškai mąstyti apie žiniasklaidos pranešimus,  padėti mokiniams analizuoti multimodalinius tekstus), pristatė jau atliktus darbus (atliktus poreikio tyrimus, išanalizuotą mokslinę literatūrą, parengtą metodinę medžiagą).

Projekto, pavadinto „Multimodalinis mąstymas klasėje“, rezultatas yra mokymo programa, kurios metodika pagrįsta medijų raštingumo, skaitmeninio pasakojimo ir kūrybinės dramos sinteze. Medijų raštingumą, kūrybinę dramą ir skaitmeninį pasakojimą – multimodalinio raštingumo elementus – sieja daug bendro: jie gerina kūrybiškumą, kritinį mąstymą, koncentraciją ir komunikavimo įgūdžius.

Savo įspūdžiais, įgyta patirtimi dalijosi ir rugsėjo mėnesį Stambule vykusiame pirmajame praktiniame susitikime dalyvavę informacinių technologijų mokytojas metodininkas Tomas Balynas ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Santa Marcinkevičiūtė. Jie teigė, kad įgytą patirtį taiko dirbdami su auklėjamosiomis klasėmis, dalijasi metodinėse grupėse. Mokytojai džiaugėsi, kad dalyvaudami projekte gilina ne tik dalykines kompetencijas, bet ir bendrąsias (lavina anglų kalbos, kuri yra būtina skleidžiant savo patirtį tarptautinėje arenoje, įgūdžius).

Renginį apibendrindamas gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas akcentavo gerosios patirties (metodinės, bendradarbiavimo) svarbą ir paskatino gimnazijos pedagogus, turinčius sąlygas dalyvauti tarptautiniuose projektuose,  aktyviai ją skleisti bendruomenėje ir už gimnazijos ribų.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė