Tarptautiniai Erasmus+ projektai atveria sienas

Siekdama įgyvendinti humanistinius tikslus, tarptautinė švietimo bendruomenė rengia projektus, skirtus dalintis socialinių iššūkių įveikimo, medijų raštingumo ugdymo patirtimis. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija (projektų koordinatorė – anglų kalbos mokytoja ekspertė Jovita Žilinskienė) dalyvauja trijuose Erasmus + projektuose: vykdo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektą „KIVA“, yra partnerė mokyklų mainų partnerysčių projekte „Silent Scream“ bei koordinuoja mokyklų mainų partnerysčių projektą „Media Smart Citizens of Future“.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos koordinuojamo mokyklų mainų partnerysčių projekto „Media Smart Citizens of Future“ tikslas – kelti medijų raštingumą bei lavinti kritinio mąstymo įgūdžius, kurie didintų gebėjimą suvokti, analizuoti ir vertinti žiniasklaidos turinį ir suteiktų dalyviams žinių apie saugų ir veiksmingą žiniasklaidos priemonių naudojimą. Šio projekto tikslinė grupė yra mokiniai, mokytojai, tėvai, vietos bendruomenė, kitų šalies mokyklų bendruomenės, vietos savivaldos ir žiniasklaidos priemonių atstovai, politikai. Įgyvendindama projekto tikslus gimnazija bendradarbiauja su keturiomis mokyklomis iš Portugalijos, Kroatijos, Turkijos ir Italijos. Iškeliant medijų švietimo problemą į globalų lygį, tarptautiniu mastu atliekami tyrimai ir bendradarbiaujant rasti sprendimai suteikia platesnio pobūdžio patirties. Sudarytoje mokyklos projekto komandoje yra 17 darbuotojų. Šis projektas padės mokiniams tapti sąmoningais, kritiškai mąstančiais žiniasklaidos priemonių vartotojais. 

Erasmus + projektų filosofija – mokymasis, dalijimasis patirtimis nepaisant sienų. Taigi ir pandeminė situacija nesustabdė tarptautinio mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo, o įkvėpė keistis informacija pritaikant IT priemones ir galimybes bei praktiškai pagrindžiant projekto „Media Smart Citizens of Future“ idėjas. 2020 m. lapkričio 20 d. įvyko virtualus projekto šalių partnerių koordinatorių susitikimas, kurio metu buvo aptarta veikla, projekto renginių organizavimas, temų gryninimas. Gruodžio 3 d. virtualiai susirinkę šalių partnerių mokytojai suplanavo virtualias mokinių veiklas. Gruodžio 10 d. nuotoliniu būdu vyko tarptautinės šio projekto dirbtuvės „Fake News“, kurias mokytoja Jovita Žilinskienė vedė kartu su buvusia mūsų gimnazijos anglų kalbos asistente Megan Rohn, dabar jau gyvenančia Vašingtone. Renginyje dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai, taip pat mokiniai ir mokytojai iš visų partnerių šalių. Mūsų gimnazistai šauniai pasirodė: pademonstravo kritinį mąstymą ir puikias anglų kalbos žinias. Antrasis tarptautinis mokinių susitikimas „We don’t need no ads…or do we?“ vyko 2021 m. sausio 14 d. Susitikime subtiliai pajuokaudamas Portugalijos atstovas, moderatorius Nuno Santos įtraukė mokinius į diskusiją ir produktyvias veiklas. Gimnazijoje pamokų ir nepamokinės veiklos metu mokiniai įtraukiami į konkursus, kūrybinius projektus (I a ir f klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Santa Marcinkevičiūte vykdė etnokultūros projektą „Etnokultūra per XXI amžiaus žmogaus akinius“), kurių metu atskleidžia savo kompiuterinio raštingumo įgūdžius, įgyja naujų.

Tarptautinių projektų koordinatorė mokytoja Jovita Žilinskienė teigia, kad mokytojams labai svarbu keistis patirtimi ne tik vietos bendruomenėje, bet ir šalies, tarptautiniu lygiu, nes patirties įgyjama iš tokių pačių inovacijas taikančių praktikų, yra puiki galimybė skleisti savo patirtį platesniu kontekstu. Kol kas paskutinis projekto „Media Smart Citizens of Future“ renginys, vykęs vasario 5 d. – virtualios šalių partnerių mokytojų dirbtuvės „Media Literacy for Teachers“. Tai praktinė konferencija, organizuota siekiant įprasminti pasaulyje minimą Saugesnio interneto dieną. Šio susitikimo tikslas – pasidalinti patirtimis apie mokinių skaitmeninio raštingumo ugdymą, skatinantį saugiau naudotis internetu, padedantį siekti visapusio išprusimo. Renginį moderavo Kroatijos kolegos iš SŠ Ban Josip Jelačic, Zaprešic. Jo metu mokytojams buvo pateikta kritinį mąstymą ugdančių užduočių – mokytojai mokėsi atskirti tikras naujienas nuo netikrų, aiškinosi reklaminių skelbimų poveikį, dirbdami grupėse identifikavo pagrindinius socialinių tinklų pavojus, dalijosi patirtimi.

Ir kiti tarptautiniai Erasmus+ projektai atveria galimybes keistis patirtimi. Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto „KIVA“ tikslas – tobulinti mokytojų kompetencijas ir gebėjimą atpažinti ir užkirsti patyčias, įgyti kitų šalių patirtimi pagrįstų žinių, geriau pažinti Europos švietimo sistemas, stiprinti tarpkultūrinį dialogą, tobulinti IT įgūdžius, mokytis užsienio kalbų, stiprinti sąsajas tarp tėvų, mokinių, mokyklos bendruomenės. Sudarytoje mokyklos projekto komandoje yra 7 darbuotojai, kurie susirinkimuose aptaria idėjas, o tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgiję patirties, ją skleis gimnazijos bendruomenėje.

Mokyklų mainų partnerysčių projekto „Silent Scream“ tikslas – dalintis patirtimi patyčių atpažinimo ir prevencijos klausimais, pažinti partnerių mokyklų ir Europos švietimo sistemas, stiprinti tarpkultūrinį dialogą, tobulinti IT įgūdžius, mokytis užsienio kalbų, stiprinti tėvų, mokinių, mokyklos bendruomenės ryšius. Sudarytoje mokyklos projekto komandoje yra 15 darbuotojų. Siekiant įtraukti kuo didesnį dalyvių skaičių, vyksta mokymai mokiniams, mokytojų komandos pasitarimai, tarptautiniai virtualūs susitikimai (pirmasis projekto susitikimas „Fighting against Bullying“ vyko 2020 m. lapkričio 22 d. – jį organizavo mokykla koordinatorė iš Rumunijos), rengiami straipsniai gimnazijos ir regiono medijoms. Naudodamiesi inovatyviomis IT priemonėmis, mokiniais susipažįsta su šalių partnerių mokiniais, dalyvauja akcijose (2020 m. lapkričio 16 d.– Tarptautinę tolerancijos dieną su etikos mokytoja metodininke Meile Platūkiene kūrė plakatus, dėliones), konkursuose (2021 m. sausio mėnesį etikos mokytoja Meile Platūkienė subūrė vertintojų komandą (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aldona Butrimanskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Loreta Mazėtytė, dailės ir grafikos mokytoja metodininkė Dalia Adukevičienė) ir paskatino mokinius dalyvauti „Vaikų linijos“ ir kitų partnerių organizuotame kūrybiniame konkurse „Praleidžiu progą pasityčioti“. Dalyvaudami konkurse ir kurdami, mokiniai atskleidžia, kas jiems padeda susilaikyti nuo žeminančio elgesio, patyčių, kartais kylančio impulso įskaudinti kitą žmogų. Ši ir kitos veiklos skatina mokinius ir mokytojus ieškoti būdų, padedančių kurti tolerantišką ir kiekvienam saugią aplinką.

Jau metus pasaulį alinanti pandemija suparalyžiavo įprastą gyvenimo ritmą. Tačiau žmogiškoji būtis nesustoja: šimtmečius gyvuojančios, humanizmo principais grindžiamos demokratijos stiprybė yra nuolatos išbandoma. Šis globalus reiškinys, kai iš kultūrinių, socialinių, ekonominių skirtumų kylantis negatyvizmas sunkiai pasiduoda tolerancijos ir socialinio dialogo idėjoms, XXI amžiuje įgyja dar didesnį pagreitį – plačias galimybes atveria virtuali erdvė. Šiandieninis medijų vartotojas iš pasyvaus informacijos priėmėjo vis labiau virsta aktyviu informacijos skleidėju. Todėl vykdomi Erasmus+ projektai padeda ugdyti sąmoningą, patyčioms, kibernetinėms atakoms atsparią ir netolerantišką, informacijos gausą kritiškai vertinančią visuomenę.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja