Nepamokinės veiklos diena „Sėkmės mokykla kiekvienam“ – prasminga adaptacijos diena

Puikūs brandos egzaminų rodikliai, aukšti mokinių pasiekimai miesto ir šalies olimpiadose ir konkursuose – tai įrodymas, kad Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenė geba susitelkti ir prisitaikyti prie ekstremalių, neįprastų sąlygų, ieškoti naujų veiklos formų ir būdų, kurie padėtų didinti mokinių mokymosi motyvaciją, valią ir skatintų siekti kuo geresnių rezultatų. Todėl jau ne pirmus metus organizuojama, rugsėjo 2 dieną vykusi nepamokinės veiklos diena „Sėkmės mokykla kiekvienam“ tapo puikia praėjusių mokslo metų iššūkių ir sėkmių refleksija.

Šio renginio tikslai yra sudaryti sąlygas mokiniams lengviau įsijungti į mokymosi veiklą po vasaros atostogų ir palengvinti I klasių bei kitų naujai atvykusių mokinių adaptaciją mokykloje, padėti mokiniams pažinti save ir bendramokslius, ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją. Renginio koordinatorė, pavaduotoja ugdymui Danutė Dragūnienė akcentavo, kad organizuojamų veiklų ašis – mokymo ir mokymosi nuotoliniu būdu patirtys.

Per pirmąją pamoką gimnazistai su klasės auklėtojais aptarė praėjusių mokslo metų mokymosi nuotoliniu būdu sunkumus ir atsivėrusias galimybes, būsimą klasės veiklą, kalbėjo apie tikslus, lūkesčius, ugdymosi prasmę, mokymosi proceso organizavimą. Auklėtojo pamokoje buvo pagerbti labai gerai besimokantys ir/ar gimnazijos vardą garsinantys II, III, IV klasių mokiniai. Su I klasių mokiniais susitiko gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas ir pagalbos mokiniui specialistai, kurie užtikrina, kad gimnazistų mokymosi procesas būtų kuo sklandesnis: teikia mokiniams socialinę-pedagoginę pagalbą, gina jų interesus, padeda spręsti asmenybės ugdymosi problemas ir pasirinkti mokiniams tinkamas ugdymosi ir užimtumo galimybes. Kita auklėtojo pamoka buvo skirta neformaliojo švietimo būrelių pristatymui. Kad ir nuotoliniu būdu, būrelių veikla, įgavusi naujų formų, buvo sėkmingai vystoma. Pasibaigus pamokoms naujokus auklėtojai supažindino su vidinėmis gimnazijos erdvėmis ir atnaujinta aplinka.

Mokėjimo mokytis, mokymosi strategijų sąvokos nėra naujai skambančios mūsų gimnazistams, jos daugumai tapusios kasdienine praktika. Taigi mokytojai savo pamokų apie mokymosi strategijas metu pirmiausia skatino mokinius pasidalinti patirtimis, kaip jie valdė savo nuotolinio mokymosi procesą. Paaiškėjo, kad yra aktualu suvokti savo mokymosi stilių, kuris sąlygoja mokymosi strategijas, planavimą. Diskusijų metu buvo daromos išvados, kad šiuolaikinis žmogus patiria sėkmę tada, kai siekia visapusio išprusimo. Interaktyvių veiklų metu mokiniai demonstravo žinias iš įvairių sričių, gilinosi į savo šalies kultūrą ir istoriją, išbandė padedančias pasitikėti savimi ir išsilaisvinti iš stereotipinio mąstymo praktikas, mokėsi kritiškai vertinti realioje aplinkoje ir interneto platybėse besisukančios informacijos gausybę, dalijosi patirtimi ir įgijo naujų žinių apie nuotolinio darbo įrankius.

Nepamokinės veiklos diena „Sėkmės mokykla kiekvienam“ – tai galimybė mokiniams įsivertinti savo gebėjimus organizuoti mokymosi procesą, atrasti naujų mokymosi būdų, pasidalinti savo patirtimi su bendramoksliais ir, beveik visus mokslo metus praleidus prie kompiuterio ekrano, adaptuotis gimnazijoje.  

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė